What's new

KAI razor blades

Stainless steel DE razor blade
  • KAI blade.jpg
    KAI blade.jpg
    30.7 KB · Views: 2,461
Top Bottom